Actualització de la documentació a tramitar per gestionar els seus residus

Si generes i gestiones habitualment residus, has de conèixer la següent normativa per a la gestió i retirada de residus que ha entrat en vigor el passat 7 de maig.

Segons Reial Decret 180/2015 pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, les comunitats autònomes han d'establir un règim adequat de vigilància i control dels moviments de residus efectuats exclusivament dins del seu territori.

A Catalunya ja hi ha un règim de control establert pel Decret 93/1999, però tenint en compte que el que estableix el RD 180/2015 és d'obligat compliment, s'ha de tramitar la següent documentació per moure de residus a l'interior de Catalunya. D'aquesta manera, es mantindrà la coherència i harmonització de les dues normatives vigents a Catalunya.

La documentació que s'ha de tramitar per gestionar els residus és:

El contracte de tractament

Abans de realitzar qualsevol retirada és obligatori formalitzar un contracte de tractament de residus.

Aquest contracte ha d'incloure: les especificacions dels residus, les condicions del trasllat, el tractament i les obligacions de les parts, en cas d'incidències (art.5 RD 180/2015)

Fitxa d'Acceptació (FA)

La Fitxa d'Acceptació passa a tenir una vigència de 3 anys, tot i que les fitxes ja obertes seguiran vigents fins que caduquin.

S'haurà d'obrir Fitxa d'Acceptació per a les retirades de:

  1. Residus perillosos
  2. Residus destinats a operacions d'eliminació
  3. Residus domèstics barrejats (LER 200301) destinats a valorització (R1/V61)
  4. Residus no perillosos destinats a operacions de valorització que la requereixi segons el D93/1999

Fulles de transport: Full de Seguiment (FS), Full de Seguiment Itinerant (FI)

Els Fulls de Seguiment o Fulls de Seguiment Itinerant seran requerides en les retirades de:

Tots els residus que necessitin Fitxa d'Acceptació
Residus no perillosos destinats a operacions de valorització segons estipuli el D93/1999
Per als residus no perillosos destinats a operacions de valorització que no necessitin Fulls de Seguiment o Fulls de Seguiment Itinerant s'han d'acompanyar d'un albarà, factura o document que reculli la informació de l'Annex I del RD 180/2015.

Justificant de Recepció de Residus (JRR)

El Justificant de Recepció de Residus només s'utilitzarà en la recepció de residus no perillosos destinats a operacions de valorització (quan així ho requereixi el D93/1999) i anirà acompanyat sempre d'un albarà, factura o document equivalent que contingui la informació indicada en el Annex I del RD 180/2015.

Més informació sobre com gestionar els residus

Si necessites més informació sobre com has de gestionar els residus, consulta el RD 180/2015 i Decret 93/1999 o truca'ns i t'assessorarem personalment de tots els teus dubtes.