Coneix les implicacions clau de l'entrada en vigor del RD 180/2015 a Catalunya

L'entrada en vigor de Reial decret 180/2015 de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, que va entrar en vigor el passat mes de maig, està generant controvèrsia en el sector de la gestió dels residus, ja que implica un augment significatiu en la documentació a tramitar per al seu trasllat i com a conseqüència un increment en el cost dels residus a gestionar, que pot ser molt important per als residus que es generen en petites quantitats.

A Catalunya, aquestes són les principals implicacions que té l'entrada en vigor d'aquest Reial decret:

Apareix la figura de l'operador de l'trasllat, com el responsable de notificar el trasllat dels residus a l'administració competent.
Apareix la figura de l'contracte de tractament, obligatori per a qualsevol trasllat de residus.
Es produeixen modificacions en la documentació a tramitar per traslladar residus.
1. L'operador de l'trasllat:

"És la persona física o jurídica que pretén traslladar o fer traslladar residus per al seu tractament, i en qui recau l'obligació de notificar el trasllat" segons estableix la definició de el Reial Decret 180/2015.

Qui poden actuar com un operador?

El productor, el gestor intermedi / emmagatzemador, el negociant o l'agent. En cas que es desconegui l'operador, es considerarà a el posseïdor de l'residu com a tal.

Les figures de negociant i agent es defineixen en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats de la següent forma:

Negociant: tota persona física o jurídica que actuï per compte propi en la compra i posterior venda de residus, inclosos els negociants que no prenguin possessió física dels residus.

Agent: tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus.

Les principals diferència entre un i altre són que el negociant actua per compte propi, realitzant compravenda de residus entre el productor (a què compra) i el gestor (a què ven); mentre que l'agent actua per encàrrec de tercers, simplement tramitant el trasllat de l'residu des del punt d'origen o generació fins al punt de tractament final.

Ni el negociant ni l'agent de residus són gestors de residus, és a dir, no poden dur a terme un tractament específic sobre els residus, però sí que se'ls permet actuar com a operadors en la gestió de residus perillosos i no perillosos.

Per tant, tots dos a l'actuar com a operadors seran responsables de notificar el trasllat dels residus a l'administració pertinent.

2. El contracte de tractament

És un document jurídic-privat subscrit entre l'operador de l'trasllat i l'empresa o entitat que efectua el tractament intermedi o final dels residus.

Aquest contracte s'ha d'establir prèviament a realitzar qualsevol trasllat i incloure les especificacions dels residus a traslladar, les condicions i periodicitat dels trasllats, el tractament dels residus i les obligacions de les parts, en cas d'incidències.

Hem de destacar que exiten diferents tipus de contracte en funció de si l'operador resulta ser el propi productor o un intermediari. Pot donar lloc a 3 tipus de contracte:

Entre el productor i el gestor de residus.
Entre el productor i l'intermediari (un agent o negociant, per exemple).
Entre l'intermediari i el gestor de residus.
El contingut per als 3 casos seria el mateix diferenciant-se únicament per l'origen i destinació dels residus.

3. Modificacions en la documentació a tramitar

Formalitzar un contracte de tractament per a tots els trasllats entre gestor i operador de trasllat de residus (es pot fer-ne un únic contracte per a tots els residus entre el mateix operador i gestor).
Disposar d'un document d'identificació per a tots els residus retirats. Aquest document queda substituït per un full de seguiment o full de seguiment itinerant, si el Decret català 93/1999 ja ho exigia, ja que es tracta de figures equivalents a el document d'identificació. Igual que a nivell estatal, per a trasllats de residus no perillosos amb destinació valorització, s'acceptarà com a document d'identificació vàlid un albarà o document equivalent sempre que continguin la informació requerida.
La fitxa d'acceptació catalana equival a la notificació prèvia, però passa a tenir una vigència de 3 anys (en lloc de 5 com fins al moment). Per tant, en els casos en què ja s'exigia fitxa d'acceptació, no s'haurà de tramitar notificació prèvia.

Per descomptat, si que s'haurà de tramitar notificació prèvia en els següents supòsits:

Residus perillosos que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
Residus destinats a operacions d'eliminació que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
Residus domèstics barrejats (LER 200301) destinats a valorització.
Residus destinats a instal·lacions d'incineració classificades com valorització (R1 / V61).
* De la mateixa manera que a nivell estatal, només queden exempts de notificació prèvia aquells residus no perillosos que tinguin com a destinació la valorització i no superen els 20 kg per trasllat.

Sabem que segurament segueixis tenint dubtes pel que si necessites assessorament per tramitar la teva contracte de tractament o vols tramitar la teva alta com a agent o negociant de residus, no dubtis en contactar amb nosaltres Farem els tràmits per tu! Deixa'ns ser el teu departament de medi ambient!