Els informes de situació del sòl: informe preliminar de situació (IPS) i informe de situació periòdic (ISP) - Preguntes freqüents

Què són els informes de situació del sòl?

Es tracten d’informes que pretenen recollir informació rellevant per a que l’ l’Agència de Residus de Catalunya pugui valorar la possibilitat que es produeixin o s’hagin produït contaminacions significatives del sòl on es troben ubicades les empreses declarants. El seu contingut s’estableix en l’article 3 del  REIAL DECRET 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Què és l’informe preliminar de situació del sòl (IPS)?

És tracta del primer informe de situació del sòl. El van haver de presentar  a l’Agència de Residus de Catalunya abans del 7 de febrer de 2007 totes aquelles activitats considerades potencialment contaminants del sòl que estaven en actiu abans del 7 de febrer de 2005. Les que s’han establert posteriorment disposen de 2 anys de marge per presentar-lo des de que se’ls hi atorga l’autorització ambiental.

Què és l’informe de situació periòdic del sòl (ISp)?

L’informe de situació periòdic (ISp) es tracta d’un informe de seguiment derivat de l’informe preliminar de situació del sòl (IPS) i que té com objectiu actualitzar les dades de que disposa l’Agència de Residus de Catalunya.

S’ha de presentar al renovar l’autorització ambiental o bé 10 anys després d’haver presentat l’IPS.

Qui els ha de presentar?

L’IPS i l’ISp l’han de presentar totes aquelles activitats considerades potencialment contaminants del sòl, tal i com s’estableix en el RD 9/2005 i que es detallen a continuació:

  • Les activitats incloses en els epígrafs de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 93 Rev 1) indicades a l’Annex I del RD 9/2005.
  • Les activitats que produeixen, utilitzen o emmagatzemen més de 10 tones per any d’una o vàries de les substàncies incloses en el RD 363/1995.
  • Les activitats que disposen d’emmagatzematges de combustible per a ús propi segons el RD 1523/1999, amb un consum anual mig superior a 300.000 L i un volum total d’emmagatzematge igual o superior a 50.000 L.

És obligatori presentar-los?

Sí, si la seva empresa està considerada com a activitat potencialment contaminant del sòl.

Quina informació s’ha d’aportar? S’han de fer analítiques, cates o forats al terra de la meva empresa?

La informació aportada principalment són dades de matèries primeres empleades, productes i residus generats per la seva empresa.

Aquests informes són de caire documental i no impliquen l’obligació de realitzar cap tipus d’assaig o d’anàlisi específic, ni d’haver de realitzar perforacions al terra de la seva empresa.

Com els puc presentar?

La presentació es pot fer telemàticament mitjançant l’aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) de l’Agència de Residus de Catalunya.

Cal disposar de claus d’accés al SDR.

Tenen més dubtes sobre l’IPS o l’ISp?

Si encara els hi queden dubtes sobre com fer aquests tràmits o no saben si els hi és d’aplicació presentar-los poden posar-se en contacte amb nosaltres i els assessorarem.