Guia sobre l'Informe base de sòl

Si tens dubtes sobre l'informe base de sòl a continuació et presentem tot el que has de saber sobre aquest tema:

Què és?

Un informe base és una investigació / caracterització del subsòl, per avaluar quantitativament en quin estat es troba el sòl i les aigües subterrànies.

Què preten?

És un instrument que permet realitzar una comparació quantitativa entre l'estat de l'emplaçament d'una activitat en el moment de realitzar l'Informe Base i el cessament definitiu de l'activitat. Amb aquest informe valorarem si s'ha contaminat el sòl i / o les aigües subterrànies.

Qui ha de fer-ho?

Les empreses de l'annex 1 de la Directiva 2010/75 / UE, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació), comunament coneguda com a Directiva DEI.

Per què has de fer-ho?

Aquest informe és un requisit per a l'obtenció de l'autorització ambiental o bé la renovació de la mateixa. El marca la Llei 5/2013 que modifica IPPC i Llei de residus i sòls contaminats.

Quan cal fer-ho?

L'informe s'ha de fer en el cas de les activitats que:

  1. A) Inicien la seva activitat per primera vegada.
  2. B) Estiguin realitzant el tràmit de renovació de la seva autorització ambiental.
  3. C) Realitzen un canvi substancial sobre l'autorització ambiental que tinguin vigent.

 

En què consisteix l'informe base de sòl?

L'informe base és un estudi personalitzat per a cada empresa i tenint en compte el seu emplaçament concret. 

Per a la seva elaboració és necessari realitzar una sèrie de sondejos a terra, per prendre mostres del mateix i piezòmetres per mostrejar les aigües subterrànies.

Per determinar el nombre de sondejos i el tipus, es tenen en compte aspectes com l'historial del sòl, les activitats prèvies, les matèries primeres emprades per l'activitat i els accidents que s'hagin produït, entre altres. En tractar-se d'un estudi personalitzat, cada activitat pot necessitar un nombre de sondejos diferent.

L'informe de base de sòls consta de 4 parts diferenciades:

1) Caracterització de l'activitat

En la qual es defineix l'activitat actual i les substàncies perilloses que s'usen actualment, així com l'històric de substàncies que s'hagin pogut utilitzar en el passat (ja sigui per la pròpia activitat o per altres que hagin estat en el mateix emplaçament).

2) Caracterització del medi

Es realitza una descripció geològica i hidrogeològica, de manera quantitativa, a partir dels sondejos a terra i les aigües subterrànies.

3) Interpretació i valoració dels resultats

Els resultats obtinguts han de ser valorats segons els criteris establerts per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a terres i l'Agència Catalana de l'Aigua ACA) per a les aigües.

4) Metodologia per a la comparació de l'estat del sòl entre el moment del cessament i l'informe base.

En l'informe també ha de constar la metodologia que s'utilitzarà per comparar l'estat del sòl un cop cessi definitivament l'activitat.

 

Si necessites fer un informe base de sòl però encara tens dubtes, contacta amb nosaltres i t'assessorarem sense compromís.

Permet que TMI sigui el teu departament de medi ambient.