Declaracions Primer Trimestre: DARI, DAE, PEP, PRTR i PDG

Durant el primer trimestre de cada any, s’obre el termini per la presentació de varies declaracions d’entrega obligada davant l’administració.

Segons la classificació i el grau d’afectació potencial sobre el medi de la teva empresa, pots haver de presentar part o la totalitat dels següents tràmits, abans de la data límit 31 de març

Quins són aquests tràmits i quins has de presentar?

Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)

L’has de presentar si tens activitat industrial i processos de fabricació, o una activitat comercial o de servei que genera més de 10 tn/any de residus perillosos. Aquesta declaració recull les dades dels residus generats durant un any per cada centre productiu.

Declaració anual de residus industrials per als gestors (DARIG)

Resten obligats a presentar-la les empreses autoritzades com a gestors de residus. Han de declarar les dades dels residus que han gestionat i els residus produïts per la seva activitat.

Com a novetat d’aquest any aquells gestors que durant el 2015 hagin gestionat residus RAEE han de presentar un annex DARIG-RAEE.

Declaració Anual d’Envasos (DAE)

Les empreses que posin envasos en el mercat han de comunicar la quantitat total d’envasos i productes envasats.

Aquelles empreses que estan adherides a un SIG (Sistema Integrat de Gestió) han de presentar les dades a traves d’aquest, abans del 28 de febrer.

Pla de Prevenció d’Envasos (PEP)

L’han de presentar aquelles empreses que superin les quantitats d’envasos posats al mercat, establertes a l’article 3 del Reial Decret 782/1998. El PEP té una vigència de 3 anys , però anualment s’ha de presentar l’Informe de Seguiment.

Registre Europeu de Emissions y Transferències de Contaminants(E-PRTR)

Les activitats afectades són aquelles incloses en l’annex I del Real Decret 508/2007. Aquestes activitats hauran de declarar dades referents a les emissions a l’aire, l’aigua, el sòl i la generació de residus.

Pla de Gestió de Dissolvents (PDG)

L’han de presentar aquelles empreses afectades pel RD 117/2003, que superin els llindars marcats en aquest. S’aporten dades de consum de dissolvent i les emissions de compostos orgànics volàtils.

Si tens algun dubte o necessites ajuda per realitzar els tràmits, contacta’ns